1ـ پایه و ماده درس : هدیه های آسمانی،درس5 دوم ابتدایی

2ـ  عنوان یا موضوع تدریس: هدیه های او

3ـ هدف کلی : آشنایی فراگیران با هدیه و نعمت های خدا

4ـ اهداف رفتاری : فراگیر پس از پایان درس بتوانند :

 

                  1 - ده مورد از هدیه های (نعمت های) خدا را نام ببرد.(دانش)

                  2- چند نمونه از هدیه ها و نعمت های خدای مهربان را فهرست کند. (دانش)

                  3- نمونه ی هدیه های خداوند را به هدیه های هستی بسط دهد.(درک و فهم)

                  4- احساس خود را نسبت به خداوند به عنوان خالق همه ی زیبایی ها و مهربانی هی بیان کند. (دانش)

                  5- در مورد زیبایی و فایده ی هدیه ها و نعمت های خداوند توضیح دهد.(درک و فهم)

شناختی        6- درس را به صورت خلاصه بیان کند.(درک و فهم)          

                  7- محتوای درس را در قالب داستان نمایش دهد.(کاربرد)

                  8- رفتار خود را در استفاده از نعمت های الهی تغییر دهد (کاربرد)     

                  9- هدیه ها و نعمت های خدا دادی را از هدیه ها و نعمت های هستی تفکیک کند.(تجزیه و تحلیل)

                  10 – نعمت ها و هدیه ها را طبقه بندی کند. (ترکیب)

                  11- هدیه های دست ساخت را با نعمت های الهی و شیوه ی استفاده ی درست و نادرست از این نعمت ها                                          را مقایسه کند. (نقد و ارزشیابی)

 

                  1- نسبت به موضوع درس رغبت و انگیزه نشان دهد.(دریافت)

             2- نقش خود را در نمایش به خوبی ایفا کند.(واکنش)

                  3- به سوالات پاسخ مناسب دهد.(واکنش)          

 نگرشی     4 - در جریان تدریس با انگیزه در کارهای فردی و گروهی پیشقدم می شود.(ارزش گذاری)

             5- به دیگران از روی دوستی و مهربانی هدیه دهد. (ارزش گذاری)

             6- از کسانی که به او هدیه می دهند تشکر کند. (ارزش گذاری)          

            7 - در رفتار خود نسبت به استفاده ی درست از نعمت های الهی تجدید نظر کند.(تبلور شخصیت)

              8- فراگیران را در استفاده ی صحیح و شکرگزاری نعمت های خداوند تحت نفوذ خود

قرار دهد . (تبلور شخصیت)